OK Kompassens stadgar

STADGAR FÖR OK KOMPASSEN
Klubben stiftad 890111
Stadgarna antagna av extra årsmöte 971119
Ändamål
§ 1 Föreningens ändamål är att ge medlemmarna bästa möjligheter att utöva
orientering eller andra idrottsgrenar föreningen har i sin verksamhet.
Hemort
§ 2 Föreningen har sin hemort i Klippans kommun.
§ 3 Medlemmar kan alla de bli, som respekterar och följer föreningens stadgar.
§ 4 Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen.
Har medlemmen ej betalt föreskriven avgift till föreningen, bestämmer
styrelsen om avgift skall betalas eller inte.
Medlem som inte har betalat avgift under två år får anses ha begärt sitt
utträde ur föreningen.
§ 5 Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem och skall därvid iakttaga
de regler som framgår av RF:s normalstadgar för föreningen.
Medlem
Medlem:
§ 6 har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för
medlemmarna.
Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, skall följa
föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av
organ inom föreningen.
Har rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
§ 7 Medlem skall betala den årsavgift som bestämts på Årsmötet.
Hedersmedlem befriad från årsavgifter.
§ 8 Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de
former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller
för övriga medlemmar.
Styrelsen
§ 9 Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen, med biträde av de övriga
organ som årsmötet tillsätter.
Det åligger Styrelsen särskilt att
tillse att föreningens bindande regler iakttas:
verkställa av årsmötet fattade beslut:
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen:
ansvara för och förvalta föreningens medel,
och förbereda årsmötet.
§ 10 Styrelsen består av ordförande och antal ledamöter och suppleanter som
årsmötet beslutar.
§ 11 Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i
paragraf 22 bland föreningens röstberättigade medlemmar.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningar som
behövs.
§ 12 Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.
§13 Styrelsen sammanträder när ordföranden, eller minst halva antalet
styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet
och mint hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i
protokollet.
Verksamhets- och räkenskapsår m m
§14 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12. Styrelsens
arbetsår omfattar tiden från Årsmötet t o m Årsmötet påföljande år.
Revision
§15 Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, Årsmötes- och
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna
önskar ta del av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av
förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast 10 dagar före årsmötet.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 3 dagar före Årsmötet.
Organisation
§ 16 Årsmötet beslutar om föreningens organisation för att bedriva verksamhet
ändamålsenligt och effektivt.
§ 17 Årsmötet fastställer på styrelsens förslag, i särskild instruktion eller på annat
Lämpligt sätt, de befogenheter som eventuella sektioner och kommittéer har.
Möten
§ 18 Ordinarie möten:
Med föreningen hålls årsmöte i Januari eller Februari månad och det antal
föreningsmöten som årsmötet fastställer i verksamhetsplanen.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.
Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast tre
veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen
samt genom anslag i klubblokal eller dylikt.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen
tillgängliga för medlemmarna senast 3 dagar före årsmötet.
§ 19 Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och
under året fyller lägst 12 år samt hedersmedlem har rösträtt på mötet.
Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.
Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.
§ 20 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.
§ 21 Vi Årsmötet förekommer följande ärenden:
    1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
    2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
    3. Fastställande av dagordning.
    4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
    5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet,
        samt rösträknare.
    6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det
        senaste verksamhetsåret.
    7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsens förvaltning
        under senaste verksamhetsåret.
    8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
    9. Fastställande av medlemsavgifter.
  10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
        verksamhetsåret.
  11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
  12. Val av:
            a) ordförande, kassör och sekreterare.
            b) övriga ledamöter i Styrelsen.
            c) ev. suppleanter i Styrelsen.
                Ordförande väljs på 1 år. Övriga styrelseledamöter och ev. suppleanter väljs
                på 1 eller 2 år.
            d) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år.
            e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1-3 år, av vilka en ska vara
                sammankallande.
             f) beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten.
  13. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till
        Styrelsen av sektion eller röstberättigad medlem minst 10 dagar, dock för
        förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas
        senast 30 dagar före mötet.
  14. Övriga frågor
        Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på
       dagordningen för mötet.
Extra årsmöte
§ 22 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte, om sådant möte
behövs.
Vidare är styrelsen skyldig till extra möte, när revisorerna med angivande av
skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst
en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som kräver kalla
till detta.
Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds sju dagar före mötet till
medlemmarna eller kungöras inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i
klubblokal eller dylikt.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
Beslut, omröstning
§ 23 Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja-eller nejrop) eller efter
omröstning (votering) om sådan begärs.
Med undantag för de i paragraf 26 första stycket nämnda båda fallen avgöras vid
omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentar till paragraf 8 i
RF:s stadgar).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om
röstberättigad så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds
av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad
avgör lotten. Vid val skall händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
Stadgefrågor m m
§ 24 Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall
krävs att minst 2/3 av antalet röster biträder beslutet.
§ 25 I beslut om upplösning av förening skall anges att föreningens tillgångar skall
användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslut, jämte bestyrkta
avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse
jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges
vederbörande SF.
§ 26 Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar
samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig
ordning utfärdade föreskrifter.
Ordförande och sekreterare skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter
och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.